صفحه اصلی

انقلاب شکوهمند اسلامی و در سطح عالی‌تر نهضت انبیاء علیهم‌السلام در طول تاریخ برای استقرار «سبک زندگی» توحیدی و الهی در جامعه بشری بوده است.

برای فرهنگ سازی سبک زندگی نیازمند اسوه های متعالی از یک سو و برنامه های گام به گام عملیاتی از سوی دیگر هستیم.

انقلاب شکوهمند اسلامی و در سطح عالی‌تر نهضت انبیاء علیهم‌السلام در طول تاریخ برای استقرار «سبک زندگی» توحیدی و الهی در جامعه بشری بوده است.

برای فرهنگ سازی سبک زندگی نیازمند اسوه های متعالی از یک سو و برنامه های گام به گام عملیاتی از سوی دیگر هستیم.

انقلاب شکوهمند اسلامی و در سطح عالی‌تر نهضت انبیاء علیهم‌السلام در طول تاریخ برای استقرار «سبک زندگی» توحیدی و الهی در جامعه بشری بوده است.

برای فرهنگ سازی سبک زندگی نیازمند اسوه های متعالی از یک سو و برنامه های گام به گام عملیاتی از سوی دیگر هستیم.

اسوه کامل

انقلاب شکوهمند اسلامی و در سطح عالی‌تر نهضت انبیاء علیهم‌السلام در طول تاریخ برای استقرار «سبک زندگی» توحیدی و الهی در جامعه بشری بوده است.

برای فرهنگ سازی سبک زندگی نیازمند اسوه های متعالی از یک سو و برنامه های گام به گام عملیاتی از سوی دیگر هستیم.