119

تحلیل اطلاعات۱(جستجوی آیات و روایات تامین اجتماعی، پارادایم اجتهاد دینی و تامین اجتماعی،روش فهم متن)

تومان6,000

جستجوی آیات و روایات تامین اجتماعی، پارادایم اجتهاد دینی و تامین اجتماعی، روش فهم متن

مقدار: