emamshenasi

درس نامه امام شناسی قرآنی

اکثر مکت بهای معتبر علمی، پذیرفته اند
که انسان ذاتاً به زندگی اجتماعی گرایش دارد و
هر اجتماعی، ب یگمان نیازمند رهبر است. یکی از
را ههای شناخت رهبر و به عبارت دیگر، «امام »، مطالعۀ
پیا مهایی است که خداوندگار هستی برای هدایت
انسان نازل کرده است. به اعتراف همگان، قرآن «یهدی
للتی هی اقوم » و معتبرترین سند برای شناخت معارف
و دستورالعم لهای زندگانی بشر است. کتاب در سنامۀ
اما مشناسی قرآنی، با ارائۀ یک دوره جهان بینی با تمرکز
بر بحث امامت که محور اصلی و مهم ترین بخش معارف
است، راهکار مناسبی برای شناخت پیشوایانی که
شایستۀ رهبری جهانی باشند را ارائه کرده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 345 g