فصلنامه 12

فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام (۱۲)

تومان9,000

حوزه و تمدن: سازه های تمدنی و عرصه های پیشرفت/ نمای نزدیک تر از الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت/ نقئ محتوایی و روش اسناد پیشنهادیمرکز الگویاسلامی ایرانی پیشرفت/ کارکرد مبانی پارادایم شبکه ای در زیر ساخت ها و عرصه های تمدنی/ نمایی نزدیک تر از الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

عرفان و حکمت:  مجذوبان کوی یار/ توحیدیه های پیر جماران/ علم غیب امام/ بی رنگی

تهذیب و تربیت:  مراقب ثوابهایتان باشید/ آماده باش/  محبوب من، میخوانمت

250 در انبار

مقدار: