مجله 15

فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام(۱۵) – نور مستور:ویژه بزرگداشت عارف کامل سید احمد کربلایی طهرانی

تومان6,500

بخش اوّل

سرچشمه نور/ اقامتگاه نور/ در مسیر اجتهاد/ برقله فقاهت و حکمت/فقاهت مرحوم سید/فلسفه و عرفان سید/ شاگردان علمی سید/ سلوک مرحوم سی/ سیر مقامات/بکاء سید/ زهد سید/مکتب عرفانی و تربیتی سید/شاگردان سلوکی سید/ فرزندان نور/ هجرت نور/ آرامگاه نور/ …..

بخش دوم

نامه های سید

بخش سوم

حول مکاتبات علمی عینی توحیدی بین مرحوم سید و مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی(کمپانی)

بخش چهارم

شاخصه های مکتب عرفانی نجف اشرف: 1)هدف از سیر و سلوک،لقاءالله و فناء ذاتی است/ 2)شاهراه معرفت الله/ 3)راهکارهای حرکت به سوی لقاء الله…..

150 در انبار

مقدار: