مجله 16-17

فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام(۱۷و۱۶) در خصوص موضوع تأمین اجتماعی

تومان9,500

سیستم پایه تأمین اجتماعی/ بررسی و نقد نظام های تأمین اجتماعی غربی/ شبکه مسائل تأمین اجتماعی با رویکرد سیستمی/ آسیب شناسی و نیازسنجی مدل تأمین اجتماعی در ایران

80 در انبار

مقدار: