dolatazmanzar

مبانی ضمان دولت از منظر قواعد فقه اسلامی

تومان60,000

یکی از ادله جامعیت دین اسلام و قابلیت آن در جهت پاسخگویی به نیازهای مستحدثه و متغیر، وجود قوانین کلان در عرصه اجتماع است که در قالب قواعد فقهی و متناسب با شرایط گوناگون جامعه به منصه اجرا درمی آید. در این کتاب سعی شده است که مبانی نفی و اثبات مسئولیت مدنی دولت  فارغ از مباحث حقوقی متداول، بر اساس ظرفیتهای فقه جواهری و در قالب قواعد فقهی تنقیح گردد.

مقدار:

توضیحات

یکی از ادله جامعیت دین اسلام و قابلیت آن در جهت پاسخگویی به نیازهای مستحدثه و متغیر، وجود قوانین کلان در عرصه اجتماع است که در قالب قواعد فقهی و متناسب با شرایط گوناگون جامعه به منصه اجرا درمی آید. در این کتاب سعی شده است که مبانی نفی و اثبات مسئولیت مدنی دولت  فارغ از مباحث حقوقی متداول، بر اساس ظرفیتهای فقه جواهری و در قالب قواعد فقهی تنقیح گردد. در این راستا ابتدا نقش قواعد فقهی در دو حوزه ایجاب و اسقاط مسئولیت مدنی دولت و پس از آن مصادیق مسئولیت مدنی دولت و در نهایت قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. قواعد فقهی همچون «تحذیر»، «اضطرار» و«اکراه» به نفی مسئولیت مدنی دولت می پردازند و قواعد فقهی همچون «اتلاف» و «تسبیب» به اثبات مسئولیت می پردازد و قواعد فقهی «لاضرر»، «لاحرج»، «احسان» و «مصلحت» نیز در مواردی موجبات اسقاط مسئولیت مدنی دولت را و در مواردی دیگر موجبات اثبات مسئولیت مدنی دولت را فراهم می نمایند.