محی الدین

محی الدین شیعه خالص

تومان45,000

این کتاب در صدد اثبات شیعه بودن محی الدین ابن عربی می باشد و مشتمل بر دو فصل و چهار مقدمه و پیوست می باشد. فصل اول حاوی مقدمات چهارگانه با عناوین:«اهمیت بحث از محی الدین» و «معنای تشیّع» و «تقیّه» و « راه های اثبات تشیّع افراد» و فصل دوم حاوی موضوعات: « مرور کلی بر زندگی محی الدین ابن عربی» و « شخصیتهای اثر گذار در اندیشه محی الدین ابن عربی» و « بررسی تشیّع محی الدین» می باشد.

مقدار: