236

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب

تومان16,000

به نظر میرسد حجاب یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیینشدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت حجاب، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تاثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلاق و مولد به دست آورد. از همینرو «کارگاه نگرشی دیگر به حجاب» با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت حجاب و تشریح سیستمی بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی، تدوین شده است.

150 در انبار

مقدار:

توضیحات

وقتی میگویند حجاب، عموماً جمله معروف حجاب مصونیت است، نه محدودیت یا حجاب شما معرف شخصیت شماست یا رعایت حجاب اسلامی الزامی است و یا نمادها و اشکال خاص مرتبط با حجاب مانند: رنگ مشکی، چادر، مقنعه، نقاب و … به ذهن ما خطور کرده و شاید به صورت ناخودآگاه، سختی، جداییها، محرومیتها، چشمپوشیها و سایر ملاحظات ناشی از حجاب برایمان تداعی شود. اما آیا حقیقت حجاب این است؟ به نظر میرسد حجاب یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیینشدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت حجاب، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تاثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلاق و مولد به دست آورد. از همینرو «کارگاه نگرشی دیگر به حجاب» با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت حجاب و تشریح سیستمی بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی، تدوین شده است.