239

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به زیارت

تومان13,000

 به نظر میرسد «زیارت» یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شدهای را دنبال میکند. برای درک حقیقت زیارت، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تأثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلّاق و مولّد به دست آورد. از همین رو «کارگاه نگرشی دیگر به زیارت» با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت زیارت و تشریح سیستمی بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی، تدوین شده است.

200 در انبار

مقدار:

توضیحات

همه ما بسیار به زیارت عتبات عالیات رفته و در مورد زیارت و ارزش و برکات آن هم مطالبی شنیدهایم. البته زیارت، دشمنان بدخواهی هم دارد که آن را شرک و شیعیان را به این جرم مشرک و واجب القتل میدانند. اما آیا حقیقت زیارت همین است؟ به نظر میرسد «زیارت» یک موضوع مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی نیست. بلکه یک سیستم فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شده ای را دنبال میکند. برای درک حقیقت زیارت، باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تأثیر آن در کیفیّت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلّاق و مولّد به دست آورد. از همین رو «کارگاه نگرشی دیگر به زیارت» با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت زیارت و تشریح سیستمی بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی، تدوین شده است.

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه, هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد وهزینه هر نفر اضافی 15000 تومان می باشد., هزینه هرکتاب بین 3000 تا 5000 تومان می باشد