تطهیر الشریعة

تطهیر الشریعة عن حدیقة الشیعه

تومان60,000

این کتاب در بیان رد انتساب کتاب « حدیقة الشّیعه» به عالم ناسک و بزرگ شیعی مرحوم مقدّس اردبیلی رضوان الله تعالی می باشد. برای این مهم این کتاب شامل بر یک مقدمه و یازده فصل می باشد. اهمیت این بحث هنگامی منکشف می شود که متاسفانه میلیون ها نفر در قرون متمادی به جهت روایات جعلی وارده در این کتاب بر ضد جریان تصوف و عرفان از شراب وصل الهی و عبودیت و فناء محروم شده اند.

مقدار: