همه ما تا به حال، درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر – این فریضه نسبتاً مهجور درجامعه اسلامی -، جایگاه والای آن ارزش عمل به آن مواردی از این دست، مطالب فراوانی خوانده و شنیدهایم. اما به راستی، امر به معروف و نهی از منکر چیست و چه اثری دارد که تا […]

> View article